1. Domov
 2. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník, vážená zákazníčka

touto cestou by sme Vás chceli poučiť o Vašich právach ohľadne ochrany osobných údajov. Chceme Vás tiež ubezpečiť, že na ochrane Vašich osobných údajov nám mimoriadne záleží a robíme všetko pre to, aby osobné údaje boli náležite chránené.

Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon“), ako aj nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „nariadenie“, alebo „GDPR“). Okrem toho máme prijaté aj vlastné interné pravidlá na ochranu osobných údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Na začiatku Vás chceme informovať, že použitý pojem „spracovávanie“ osobných údajov neznamená, že s Vašimi osobnými údajmi neustále niečo robíme a spracovávame ich, ale znamená to napríklad aj ich nedotknuté uchovávanie – napríklad z dôvodu vedenia účtovníctva a jeho archivácie (prípadne aj z iných dôvodov).

Prevádzkovateľ

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom je: WMS, s.r.o., IČO: 36 690 236, Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74382/L. Kontakt: info@matralux.sk, +421 2/222 003 76

Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje a preto sa môžete na nás s dôverou obrátiť s prípadnými otázkami, žiadosťami, či námietkami. Poskytneme Vám všetky potrebné informácie, oznámenia a poučenia, a to bezplatne (avšak s nižšie uvedenými výnimkami).

Účel spracovania osobných údajov

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Spracovávanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vstup do právnych vzťahov (uzatváranie zmlúv, objednávok a pod.), ale aj na riešenie prípadných reklamácií a sťažností. Osobné údaje spracovávame aj na marketingové účely, účtovné a daňové účely, prípadne aj na účely personalistiky a miezd a pod. Prevádzkovateľ je e-shop a účel je daný činnosťou, ktorá spočíva v predaji tovarov a/alebo poskytovaní služieb cez internet.

Právny základ

Na základe čoho môžeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Súhlas je len jednou z možností (t.j. jeden z právnych základov), ktorá umožňuje prevádzkovateľom spracovávať osobné údaje. My ich spracovávame na základe nižšie uvedených možností (t.j. na iných právnych základoch). Osobné údaje teda môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu (avšak s Vašim vedomím, keďže ste našim zákazníkom). Vaše osobné údaje teda spracovávame najmä na týchto právnych základoch[1]:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo na predzmluvné úkony,
 2. spracúvanie je nevyhnutné, lebo to tak vyžaduje osobitný zákon,
 3. spracúvanie je nevyhnutné kvôli oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa môže byť v jednotlivých prípadoch daný aj vytváraním imidžu prevádzkovateľa a vhodnou starostlivosťou o zákazníka, ale aj o tretie osoby, zisťovanie efektivity reklamných kampaní a pod.

Príjemcovia osobných údajov

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje a to z dôvodu, aby sme zefektívnili našu prácu, alebo aby sme chránili naše, či Vaše práva a oprávnené záujmy.

Doba uchovávania osobných údajov

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje sa snažíme uchovávať len na nevyhnutnú dobu. Vychádzame pri tom z osobitných predpisov, ktoré nám stanovujú minimálnu hranicu na archiváciu, resp. uchovávanie niektorých účtovných dokladov, v ktorých môžu byť obsiahnuté Vaše osobné údaje.

Úrad na ochranu osobných údajov

Kde sa môžete sťažovať?

Vaše podnety a sťažnosti môžete zasielať aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Podrobné informácie o úlohách, pôsobnosti a postavení tohto úradu sú dostupné na adrese www.dataprotection.gov.sk.

Kontakt: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ul. Hraničná č. 12 820 07, Bratislava – 27, statny.dozor@pdp.gov.sk

Svojich práv sa môžete domáhať aj na všeobecnom súde a uplatniť tak súdny prostriedok nápravy.

Iné

Tu nájdete ďalšie informácie:

Zákon, ani nariadenie nám neprikazuje mať určenú zodpovednú osobu, resp. zástupcu prevádzkovateľa, čiže tieto funkcie u nás nie sú zriadené. Vaše údaje v zásade neprenášame cez hranice (osobné údaje konkrétnej osoby možno cezhranične preniesť ad-hoc, ak je zaákazník zahraničná osoba, alebo ak ide o internetové služby, ktoré sú zabezpečované cez zahraničných prevádzkovateľov); to môžeme len do krajín EHS a tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nespracovávame na základe automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania); automatizácia a profilovanie dotknutých osôb môže byť prípustné na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je z Vašej strany dobrovoľné, pričom nie je to Vaša povinnosť nám ich poskytnúť. Ak ich však neposkytnete, nebudeme môcť byť s Vami ďalej v kontakte a ani pre Vás vykonávať žiadnu činnosť, a nebudeme môcť s Vami uzavrieť žiadnu zmluvu. Osobné údaje teda vyžadujeme najmä na zmluvné účely a na plnenie našich povinností.

V prípade bezpečnostného incidentu Vás o ňom budeme informovať, ak taký incident pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.[2]

Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prístup k nim budú mať len oprávnené osoby, ktoré tento prístup k údajom nevyhnutne potrebujú.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov

Vaše práva – všeobecne

Tu ponúkame základný prehľad Vašich práv:

Na základe Vašej žiadosti týkajúcej sa Vašich práv (uvedených nižšie) sa zaväzujeme Vám odpovedať a vyriešiť Vašu žiadosť najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môžeme v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať.[3] Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám podľa možnosti poskytneme elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Ak sú však Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme Vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia.

Ak máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou pri podávaní žiadosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti. Ak takéto dodatočné informácie neposkytnete, tak nie sme povinní ďalej konať o Vašej žiadosti.

Právo na prístup k údajom[4]

Máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či o Vás spracovávame osobné údaje. Ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie informácie.

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od Vás, tak akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
 9. ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný(á) o primeraných zárukách.

Zároveň Vám poskytneme bezplatnú kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme od Vás účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu[5]

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili chýbajúce osobné údaje (napr. prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia). Opravu, resp. doplnenie oznámime aj príjemcom, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O týchto príjemcoch Vás informujeme, ak to požadujete.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)[6]

Máte tiež právo dosiahnuť, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvanie vykonávame, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na priamy marketing;
 4. osobné údaje sme spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, ktorému ako prevádzkovateľ podliehame;
 6. osobné údaje sme získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať, podnikneme primerané opatrenia, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste ich žiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Oznámime každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O týchto príjemcoch Vás budeme informovať, ak to požadujete.

Právo na obmedzenie spracúvania[7]

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietate (na základe nižšie uvedeného práva na namietanie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Budeme Vás informovať ešte pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznámime každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O týchto príjemcoch Vás informujeme, ak to požadujete.

Právo na prenosnosť údajov[8]

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase, alebo na zmluve a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos priamo druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré zabezpečíme tak, ako je uvedené vyššie. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať[9]

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať spracovávanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania[10]

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Ide o procesy spracovávania osobných údajov, ktoré sú automatizované (v zásade bez ľudského zásahu z našej strany), alebo založené na automatizovanom profilovaní zákazníkov (teda aj Vás spolu s inými zákazníkmi na základe určitých kritérií, napr. vek, pohlavie, nákupné preferencie a pod. – čím sa vytvorí cieľová skupina).

Toto Vašej právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami,
 2. povolené zákonom, ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Aj napriek tomu, že sa toto právo neuplatní voči Vám, vykonáme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah z našej strany, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Odkiaľ máme Vaše osobné údaje

Kto nám poskytol Vaše osobné údaje?

Ak ste našim  zákazníkom, tak osobné údaje máme od Vás.

Ak nie ste našim zákazníkom, tak Vaše osobné údaje nám poskytla osoba, ktorú Vám oznámime osobitne (napr. e-mailom); pokiaľ sa tak nestane, oznámte nám to. Taká osoba v dobrom úmysle predpokladala, že by ste mohli byť našim zákazníkom. Zároveň Vás chceme informovať, že niektoré údaje o Vás sme si mohli overovať z verejne prístupných zdrojov (napr. kataster nehnuteľností, či obchodný register, živnostenský register a pod.).

Ak však nechcete byť našim zákazníkom a nechcete s nami spolupracovať, oznámte nám to a my Vaše osobné údaje vymažeme a nebude Vás ďalej kontaktovať. Ďakujeme.

INFORMAČNÝ SYSTÉM – ZÁKAZNÍCI
Účel     Účel spracovania osobných údajov v IS zákazníci je daný nevyhnutnosťou vstupovania do právnych (zmluvných vzťahov), resp. nevyhnutnosťou poskytovať klientom služby e-shopu, a to na základe objednávky klientov, resp. na základe registrácie na e-shope. Prevádzkovateľ je e-shop a účel je daný činnosťou, ktorá spočíva v predaji tovarov a/alebo poskytovaní služieb cez internet. Osobné údaje sú teda spracovávané na účely vstupu do predzmluvných vzťahov, uzatvorenia zmluvy, pre plnenie zmluvného záväzku a pod.

     Osobné údaje sú teda spracovávané na vyhotovenie a uzatváranie jednotlivých typov zmlúv. Podstatnou náležitosťou každej zmluvy je totiž okrem iného aj určenie zmluvných strán. Zmluvné strany teda musia byť definované jednoznačne a nezameniteľne s inou osobou, čomu zodpovedá aj rozsah požadovaných osobných údajov. Ďalšie osobné údaje môžu byť vyžadované, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvného záväzku a pod.

Právny základ     Právny základ. Osobné údaje v IS klienti sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje je teda možné spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

Oprávnené osoby     Oprávnenými osobami sú najmä štatutárny orgán, obchodník, úsek starostlivosti o klientov, v nevyhnutnej miere aj účtovník, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania aplikácie a web stránky, osoby zaisťujúce marketingové služby, mailingový nástroj (mailjet) a pod.
Dotknuté osoby     Okruh dotknutých osôb je v zásade tvorený len klientmi prevádzkovateľa, ktorí sa registrovali na e-shope, resp. ktorí zadali údaje do objednávky.
Rozsah osobných údajov     Rozsah požadovaných osobných údajov je daný účelom, ale aj zásadou minimalizácie osobných údajov – to znamená, že nie všetky nižšie uvedené kategórie osobných údajov treba nevyhnutne spracovávať, ak to nie je potrebné. V IS zákazníci sa teda v zásade spracovávajú tieto kategórie osobných údajov:

·  meno, priezvisko,

·  adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, resp. adresy na doručovanie,

·  u fyzickej osoby – podnikateľa aj: zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

·  pri právnickej osobe aj: identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby

·  telefónne číslo

·  adresa pre doručovanie elektronickej pošty,

·  údaje o bankovom účte osoby a o bankovom spojení,[11]

·  titul (nepovinne, t.j. napr. na žiadosť dotknutej osoby),

·  dátum registrácie,

·  dátum uzatvorenia zmluvy (resp. prehľad objednávok),

·  korešpondencia,

·  prípadne aj vek, ak to bude nutné z dôvodu overenia, či je zákazník starší ako 16 rokov.

Tretie strany a príjemcovia     Tretie strany, ktorým možno poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, a ktoré budú ďalej spracovávať osobné údaje v ich vlastnom mene, sú napríklad bankové inštitúcie, poisťovne, daňové úrady, súdy, orgány činné v trestnom konaní, a iné orgány verejnej moci (orgány štátnej správy a samosprávy), pošta, a iné osoby, ktoré ďalej spracovávajú osobné údaje vo vlastnom mene, prípadne aj poskytovatelia niektorých webových služieb na web-stránke prevádzkovateľa. Inými príjemcami, ktorí ďalej nespracovávajú osobne údaje sú napríklad osoby (fanúšikovia) na sociálnych sieťach.
Doba uchovávania osobných údajov     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v IS zákazníci po dobu piatich (5) rokov od uskutočnenia registrácie na e-shope, ak však v priebehu tejto doby príde k realizácií objednávky, tak sa táto doba automaticky predlžuje na 5 rokov od realizácie objednávky.
Iné     Základnými spracovateľskými operáciami s osobnými údajmi v IS zákazníci sú najmä: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie (príjemcom), obmedzenie, vymazanie.

Osobné údaje z IS zákazníci sa nezverejňujú (výnimkou sú zákazníci združení na sociálnej sieti, t.j. na fanúšikovskej stránke prevádzkovateľa, ktorí však sami rozhodujú, ktoré údaje o sebe na takej fanúšikovskej stránke zverejnia).

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM – OBJEDNÁVKY
Účel     Účel spracovania osobných údajov v IS objednávky je daný nevyhnutnosťou vstupovania do právnych (zmluvných vzťahov), resp. nevyhnutnosťou poskytovať klientom služby e-shopu, a to na základe objednávky klientov, resp. na základe registrácie na e-shope. Prevádzkovateľ je e-shop a účel je daný činnosťou, ktorá spočíva v predaji tovarov a/alebo poskytovaní služieb cez internet. Osobné údaje sú teda spracovávané na účely vstupu do predzmluvných vzťahov, uzatvorenia zmluvy, pre plnenie zmluvného záväzku a pod.

     Osobné údaje sú teda spracovávané na vyhotovenie a uzatváranie jednotlivých typov zmlúv. Podstatnou náležitosťou každej zmluvy je totiž okrem iného aj určenie zmluvných strán. Zmluvné strany teda musia byť definované jednoznačne a nezameniteľne s inou osobou, čomu zodpovedá aj rozsah požadovaných osobných údajov. Ďalšie osobné údaje môžu byť vyžadované, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvného záväzku a pod.

Právny základ     Právny základ. Osobné údaje v IS klienti sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje je teda možné spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

Oprávnené osoby     Oprávnenými osobami sú najmä štatutárny orgán, obchodník, úsek starostlivosti o klientov, v nevyhnutnej miere aj účtovník, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania aplikácie a web stránky, osoby zaisťujúce marketingové služby, mailingový nástroj (mailjet) a pod.
Dotknuté osoby     Okruh dotknutých osôb je v zásade tvorený len klientmi prevádzkovateľa, ktorí sa registrovali na e-shope a ktorí realizovali objednávku.
Rozsah osobných údajov     Rozsah požadovaných osobných údajov je daný účelom, ale aj zásadou minimalizácie osobných údajov – to znamená, že nie všetky nižšie uvedené kategórie osobných údajov treba nevyhnutne spracovávať, ak to nie je potrebné. V IS objednávky sa teda v zásade spracovávajú osobné údaje z IS zákazníci, resp. tieto kategórie osobných údajov:

·  meno, priezvisko,

·  adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, resp. adresy na doručovanie,

·  u fyzickej osoby – podnikateľa aj: zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

·  pri právnickej osobe aj: identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby

·  telefónne číslo

·  adresa pre doručovanie elektronickej pošty,

·  údaje o bankovom účte osoby a o bankovom spojení,[12]

·  titul (nepovinne, t.j. napr. na žiadosť dotknutej osoby),

·  dátum registrácie,

·  dátum uzatvorenia zmluvy (resp. prehľad objednávok),

·  korešpondencia,

·  prípadne aj vek, ak to bude nutné z dôvodu overenia, či je zákazník starší ako 16 rokov.

Tretie strany a príjemcovia     Tretie strany, ktorým možno poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, a ktoré budú ďalej spracovávať osobné údaje v ich vlastnom mene, sú napríklad bankové inštitúcie, poisťovne, daňové úrady, súdy, orgány činné v trestnom konaní, a iné orgány verejnej moci (orgány štátnej správy a samosprávy), pošta, a iné osoby, ktoré ďalej spracovávajú osobné údaje vo vlastnom mene, prípadne aj poskytovatelia niektorých webových služieb na web-stránke prevádzkovateľa. Inými príjemcami, ktorí ďalej nespracovávajú osobne údaje sú napríklad osoby (fanúšikovia) na sociálnych sieťach.
Doba uchovávania osobných údajov     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v IS objednávky po dobu piatich (5) rokov od uskutočnenia registrácie na e-shope, ak však v priebehu tejto doby príde k realizácií objednávky, tak sa táto doba automaticky predlžuje na 5 rokov od realizácie objednávky.
Iné     Základnými spracovateľskými operáciami s osobnými údajmi v IS zákazníci sú najmä: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie (príjemcom), obmedzenie, vymazanie.

Osobné údaje z IS zákazníci sa nezverejňujú (výnimkou sú zákazníci združení na sociálnej sieti, t.j. na fanúšikovskej stránke prevádzkovateľa, ktorí však sami rozhodujú, ktoré údaje o sebe na takej fanúšikovskej stránke zverejnia).

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM – ÚČTOVNÉ DOKLADY
Účel     Účel spracovania osobných údajov v IS účtovné doklady je daný ekonomickou a hospodárskou činnosťou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v rámci bežnej podnikateľskej činnosti totiž musí evidovať svoje príjmy, výdavky, dodávateľov, odberateľov, obchodných partnerov, pohľadávky, záväzky a pod. S tým súvisí aj spracovanie osobných údajov nevyhnutných na správne a prehľadné vedenie účtovnej agendy podľa účtovných dokladov, v ktorých sú obsiahnuté aj osobné údaje.
Právny základ     Právny základ. Osobné údaje v IS účtovné doklady sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje sú spracovávané aj na základe čl. 6, ods. 1, písm. c) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ Ide o právne predpisy upravujúce účtovné a daňové povinnosti a s nimi súvisiace vzťahy.

Oprávnené osoby     Oprávnenými osobami sú najmä štatutárny orgán a účtovník a v nevyhnutnej miere aj obchodník a ostatní zamestnanci prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby     Okruh dotknutých osôb tvoria najmä dodávatelia a odberatelia služieb, s ktorými prevádzkovateľ vstupuje do právnych vzťahov s následným finančným usporiadaním záväzkov. Dotknutými osobami sú aj klienti prevádzkovateľa, ktorí si zakúpili tovar / objednali službu od prevádzkovateľa. Dotknutou osobou môže byť aj akákoľvek iná osoba, pričom medzi takou osobu a prevádzkovateľom prebiehajú akékoľvek finančné toky, na základe akýchkoľvek právnych dôvodov.
Rozsah osobných údajov     Rozsah požadovaných osobných údajov je daný účtovnými predpismi; v zásade sa spracovávajú tieto kategórie osobných údajov:

·     meno, priezvisko, titul,

·     dátum narodenia,

·     druh a číslo dokladu totožnosti,

·     trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

·     kontaktné údaje (telefón, e-mail),

·     podpis,

·     číslo bankového účtu fyzickej osoby,

·     poradové číslo účtovného dokladu

·     ďalšie údaje vyžadované účtovnými predpismi, napr. slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Tretie strany a príjemcovia     Tretie strany, ktorým možno poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, a ktoré budú ďalej spracovávať osobné údaje v ich vlastnom mene, sú napríklad Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, bankové inštitúcie, poisťovne, daňové úrady, advokátska kancelária, účtovník, audítor, exekútor, súdy a pod.
Doba uchovávania osobných údajov     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v IS ponuka po dobu desiatich (10) rokov od skončenia daného účtovného obdobia. Táto doba je daná osobitným zákonom č. 431/2002 Z.z. v ust. § 35.
Iné     Základnými spracovateľskými operáciami s osobnými údajmi v IS účtovné doklady sú najmä: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie (príjemcom), obmedzenie, vymazanie.

Osobné údaje z IS účtovné doklady sa nezverejňujú.

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM – SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE
Účel     Účel spracovania osobných údajov v IS sťažnosti a reklamácie je daný snahou prevádzkovateľa o starostlivosť o svojich klientov, tiež je daný zlepšovaním imidžu prevádzkovateľa, ako aj snahou o nápravu prípadných vád, nezrovnalostí, náhradu škody a pod.
Právny základ     Právny základ. Osobné údaje v IS sťažnosti a reklamácie sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje sú spracovávané aj na základe čl. 6, ods. 1, písm. c) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ Ide o právne predpisy upravujúce reklamácie, zodpovednosť za vady, spotrebiteľské práva a pod.

Osobné údaje sú spracovávané tiež na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ Oprávnený záujem je daný vytvorením imidžu prevádzkovateľa a vhodnou starostlivosťou o zákazníka, ale aj o tretie osoby. Osobné údaje je teda možné spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

Oprávnené osoby     Oprávnenými osobami je najmä štatutárny orgán, obchodník, úsek starostlivosti o zamestnancov, účtovník, v nevyhnutnej miere aj ostatní zamestnanci prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby     Okruh dotknutých osôb tvoria najmä klienti, ale aj dodávatelia a tretie osoby.
Rozsah osobných údajovRozsah požadovaných osobných údajov je daný predmetom sťažnosti, resp. reklamácie; v zásade sa spracovávajú tieto kategórie osobných údajov:

·     meno, priezvisko, titul,

·     dátum narodenia,

·     trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

·     kontaktné údaje (telefón, e-mail),

·     podpis,

·     údaj o vlastníctve nehnuteľnosti.

·     číslo bankového účtu fyzickej osoby,

·     predmet sťažnosti / reklamácie

Tretie strany a príjemcovia     Tretie strany, ktorým možno poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, a ktoré budú ďalej spracovávať osobné údaje v ich vlastnom mene, sú napríklad advokátska kancelária, účtovník, súdy, kontrolné orgány, pošta, dodávatelia niektorých služieb a pod.
Doba uchovávania osobných údajov     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v IS sťažnosti a reklamácie v civilných veciach po dobu troch (3) rokov a v obchodných prípadoch štyri (4) roky od ukončenia reklamačného konania, resp. vyriešenia sťažnosti. Táto doba je daná všeobecnou premlčacou dobou.
Iné     Základnými spracovateľskými operáciami s osobnými údajmi v IS sťažnosti a reklamácie sú najmä: zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie (príjemcom), obmedzenie, vymazanie.

Osobné údaje z IS sťažnosti a reklamácie sa nezverejňujú.

Do IS sťažnosti a reklamácie čiastočne vstupujú aj informácie z iných informačných systémov, resp. od tretích osôb, a to na základe oznámení dotknutých osôb v rámci podanej sťažnosti, resp. reklamácie. Na bližšie prešetrenie reklamácie, resp. sťažnosti, môže byť dotknutá osoba požiadaná, aby poskytla dodatočné osobné údaje.

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM – MARKETING
Účel     Účel spracovania osobných údajov v IS marketing je daný marketingovou prezentáciou prevádzkovateľa voči tretím osobám, resp. aj voči klientom. V rámci tejto prezentácie prevádzkovateľ zasiela dotknutým osobám svoje obchodné informácie, ponuky, novinky, reklamné oznámenia, reklamné predmety, organizuje súťaže a pod.
Právny základ     Právny základ. Osobné údaje v IS marketing sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia, t.j. „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.“ Takto sa osobné údaje spracovávajú u zákazníkov, ale aj u dotknutých osôb, ktorí nie sú zákazníkmi prevádzkovateľa, alebo na účely súťaže.

Právnym základom pre už existujúcich zákazníkov je aj základ uvedený v čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ (poznámka: oprávnený záujem prevádzkovateľa je v tomto prípade jeho záujem na tom, aby poskytol svojim existujúcim zákazníkom ďalšiu starostlivosť a ponúkol mu aj prípadné súvisiace služby a/alebo tovary. Oprávneným záujmom je aj zisťovanie efektivity marketingových kampaní). Osobné údaje je teda možné spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

Oprávnené osoby     Oprávnenými osobami je najmä štatutárny orgán, administratívni pracovníci  a technický personál, obchodníci, úsek starostlivosti o zákazníkov, marketingový úsek, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania aplikácie a web stránky, osoby zaisťujúce marketingové služby, mailingový nástroj (mailjet) a pod.
Dotknuté osoby     Okruh dotknutých osôb je všeobecný, teda môžu nimi byť klienti, ale aj akékoľvek tretie osoby, ktoré súhlasia so zasielaním marketingových informácií, taktiež fanúšikovia stránky na sociálnych sieťach, osoby, ktoré sa zapojili do súťaže a pod.
Rozsah osobných údajov     Rozsah požadovaných osobných údajov je daný účelom, ale aj zásadou minimalizácie osobných údajov. V IS marketing sa však v zásade spracovávajú tieto kategórie osobných údajov:

·  meno, priezvisko (nie je potrebné uvádzať, ak sa majú marketingové informácie zasielať na e-mail),

·  vek (ak sa marketing zameriava na osoby mladšie ako 18 rokov, alebo naopak sa zameriava len na osoby staršie ako 18 rokov)

·  osobné údaje zákonného zástupcu (ak je dotknutou osobou dieťa mladšie ako 16 rokov, tak aj osobné údaje jeho zákonného zástupcu v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mail a telefónne číslo)

·  korešpondenčná adresa (len ak sa majú marketingové informácie zasielať poštou – písomne),

·  kontaktné informácie (e-mail a/alebo telefónne číslo)

·  IP adresa, z ktorej bol súhlas udelený (len ak sa súhlas vyjadruje cez internet na diaľku)

·  podpis (len ak sa súhlas vyjadruje písomne)

Tretie strany a príjemcovia     Tretie strany, ktorým možno poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, a ktoré budú ďalej spracovávať osobné údaje v ich vlastnom mene, sú napríklad pošta, poskytovatelia niektorých webových služieb na web-stránke prevádzkovateľa a pod. Inými príjemcami, ktorí ďalej nespracovávajú osobne údaje sú osoby združené na fanúšikovskej stránke na sociálnych sieťach (a to len v rozsahu prístupných údajov, ktoré si dotknutá osoba nastaví na danej sociálnej sieti).
Doba uchovávania osobných údajov     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v IS marketing po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby, maximálne však 5 rokov od udelenia súhlasu (potom je potrebné súhlas obnoviť). V prípade existujúcich zákazníkov sa osobné údaje uchovávajú po dobu maximálne 5 rokov od posledného nákupu tovaru / objednania služby.
Iné     Základnými spracovateľskými operáciami s osobnými údajmi v IS marketing sú najmä: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, prehliadanie, využívanie, profilovanie, poskytovanie (príjemcom), obmedzenie, vymazanie.

Osobné údaje z IS maketing sa nezverejňujú, okrem údajov, ktoré dotknuté osoby samy o sebe zverejnia na sociálnej sieti. Zverejniť sa môže prípadný výherca, ktorý sa zapojil do súťaže.

Hlavným marketingovým nástrojom je newsletter a jeho rozosielanie dotknutým osobám. Reklama môže byť realizovaná ja na základe printovej, či internetovej reklamy, avšak tam (najmä v internetovej reklame) si preferencie reklamy určuje dotknutá osoba sama v nastaveniach internetu a v prehliadači.

 

Súbory COOKIES

Čo sú súbory COOKIES, aký je ich cieľ a prečo ich používame na stránke?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. COOKIES.

Súbor COOKIES je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich nemusíte pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Dočasne súbory COOKIES používa server na uloženie informácií o vašej aktivite, aby ste mohli pohodlne pokračovať tam, kde ste na webe naposledy skončili. Súbory COOKIES napovedajú serveru, ktoré stránky sa majú zobraziť, aby ste si to nepotrebovali pamätať a nemuseli začať prehľadávať web od začiatku. COOKIES fungujú ako záložka vo webstránke.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané prostredníctvom COOKIES na účel štatistický a účel monitoringu návštevnosti webovej stránky, tiež na úćely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a pod. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Osobné údaje používateľa webovej stránky získané súbormi COOKIES prevádzkovateľ spracúva na základe dobrovoľného súhlasu používateľa so spracúvaním osobných údajov čl. 6, ods. 1 písm. a), prípadne na základe oprávneného záujmu čl. 6, ods. 1, písm. f), pričom oprávneným záujmom je riadne fungovanie stránky prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ teda používa na svoje stránky POTREBNÉ COOKIES, ktoré pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Ďalej môže ísť o PREFERENČNÉ COOKIES ktoré umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. ŠTATISTICKÉ COOKIES pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. MARKETINGOVÉ COOKIES sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. NEZARADENÉ COOKIES sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.

Prevádzkovateľ umožňuje návštevníkom stránky nastavenie COOKIES, ktoré návštevník stránky môže odmietnuť, prijať, resp. prijať len nevyhnutné COOKIES

Väčšina dostupných prehliadačov prijíma súbory COOKIES automaticky. Ak súbory COOKIES nechcete používať, budete ich musieť buď odstrániť alebo zablokovať ich ukladanie. To je možné zmenou nastavení prehliadača. Podľa typu prehliadača, ktorý používate, obvykle nájdete ďalšie informácie pomocou funkcie Pomocník alebo v nastaveniach prehliadača. Odmietnutím používania súborov COOKIES je možné webstránku aj naďalej navštevovať, ale niektoré jej funkcie nemusia fungovať správne.

Bližšie informácie o odstraňovaní a odmietaní súborov COOKIES, ako aj ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete napr. na www.allaboutcookies.org.

[1] Bližší popis právnych základov:

 1. Osobné údaje sú „spracúvanie na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“ (čl. 6, ods. 1, písm. b/ nariadenia). Keďže uzatvárate kúpnu zmluvu, alebo nájomnú zmluvu, alebo inú obdobnú zmluvu, tak v nej musia byť uvedené niektoré osobné údaje.
 2. Osobné údaje sú „spracúvané na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ (čl. 6, ods. 1, písm. c/ nariadenia). Tieto zákonné povinnosti vyplývajú napríklad zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej, ale aj z katastrálna zákona č. 162/1995 Z. z., prípadne aj z iných zákonov upravujúce zmluvné právo a teda zákon nám ich prikazuje spracovávať (od Vás získať), aj keď nie sú uvedené priamo v zmluve (napríklad v sprostredkovateľskej zmluve, kúpnej zmluve, či nájomnej zmluve).
 3. Osobné údaje sú „spracúvané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ (čl. 6, ods. 1, písm. f/ nariadenia)

[2] Článok 34 GDPR: Oznámenie sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok :

 1. ak sme prijali primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia sme uplatnili na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, napríklad osobné údaje sú nečitateľné pre všetky neoprávnené osoby v dôsledku šifrovania,
 2. ak sme prijali následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
 3. ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti.

[3] Článok 12, ods. 3 GDPR.

[4] Článok 15 GDPR.

[5] Článok 16 GDPR.

[6] Článok 17 GDPR.

[7] Článok 18 GDPR.

[8] Článok 20 GDPR.

[9] Článok 21 GDPR.

[10] Článok 22 GDPR.

[11] Tento platobný údaj sa zisťuje aj na účely zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Nie je nutné uvádzať, ak ešte neprišlo k realizácií objednávky. V prípade použitia platobných brán sa tento údaj uvádza na stránke konkrétnej platobnej brány a prevádzkovateľ s ním neprichádza do styku (až pri spárovaní platby).

[12] Tento platobný údaj sa zisťuje aj na účely zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Nie je nutné uvádzať, ak ešte neprišlo k realizácií objednávky. V prípade použitia platobných brán sa tento údaj uvádza na stránke konkrétnej platobnej brány a prevádzkovateľ s ním neprichádza do styku (až pri spárovaní platby).